Svátek Seniorů – BrnoSvátek Seniorů – Brno

4.10. 2015 – Nám. Svobody